Passend onderwijs

Buiten les
PARRO_1607442607221
samenwerken

Taalsetting
De Taalsetting in Dongen is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van Stichting Initia, gemeente Dongen en Koninklijke Auris groep. Hiermee realiseren wij een passend onderwijs ondersteuningsaanbod voor leerlingen die basisonderwijs volgen in Dongen, in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, die de Nederlandse taal in onvoldoende mate beheersen.
Voor onze leerlingen met of zonder arrangement, bieden we thuisnabij Passend Onderwijs. Graag verzorgen we voor hen een passende optimaal stimulerende omgeving, waarmee we hen in staat stellen gericht te leren en vervolgens het geleerde te oefenen in de dagelijkse praktijk van hun stamgroep op hun stamschool. Hiermee willen we beperken dat leerlingen doorverwezen worden naar een school voor speciaal (basis)onderwijs in Dongen.
We willen de leerlingen laten ontwikkelen binnen hun mogelijkheden, door de omgeving en de begeleiding af te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Door het tijdelijk aanbieden van extra taalonderwijs in de Taalsetting kunnen deze leerlingen specifiek sterker gemaakt worden in hun spraak-taalontwikkeling die ze nodig hebben om in het reguliere onderwijs weer optimaal te kunnen functioneren.

Leerlab HB
Het "Leerlab hoogbegaafdheid (HB)" is ontstaan vanuit een initiatief van Stichting Initia. Hiermee realiseren wij een passend onderwijsondersteuningsaanbod voor leerlingen die basisonderwijs volgen in Dongen, in de leerjaren 3 tot en met 7 met een hoogbegaafd niveau.
Stichting Initia wil met haar onderwijs haar leerlingen voorbereidingen op een vervolgopleiding en op hun (later) zelfstandig functioneren in de maatschappij. Dit is inclusief het bijdragen aan maatschappelijke integratie, het bewerkstelligen van sociale cohesie en het bijdragen aan de persoonsvorming (identiteitsontwikkeling) van leerlingen. In het Leerlab staat daarom het leren leren, leren denken en het leren (voor het) leven centraal.
Daarbij is leren leren, het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het werven en toepassen van kennis, erg belangrijk. Wanneer een hoogbegaafde leerling onvoldoende uitgedaagd wordt, hoeft hij/zij weinig tot geen inspanning te leveren om een goed resultaat te behalen. Op het voortgezet onderwijs is de leerstof op het niveau van de leerling. Hoogbegaafde leerlingen kunnen dan vastlopen, omdat ze niet hebben geleerd hoe ze moeten leren. Deze leerlingen kunnen het plezier in het leren van nieuwe dingen kwijtraken.
In het Leerlab dagen we de leerlingen uit door leerstof aan te bieden op (net iets boven) het eigen niveau.
We leren de leerlingen strategieën en vaardigheden, die ze kunnen inzetten bij het eigen maken van de nieuwe leerstof. Ze leren leerdoelen formuleren, reflecteren op het eigen leergedrag en een goede werkverdeling te maken binnen de gestelde tijd.

Onderwijs Op Maat (OOM klas)
De OOM klas biedt voltijdsonderwijs voor leerlingen die meer tijd en aandacht nodig hebben bij het leren. Uitgangspunt is dat de leerlingen (leeftijd acht t/m tien jaar) een bepaalde stapeling van problematiek op de domeinen van; leren, taalverwerving (veroorzaakt door o.a. dyslexie of beperkt taalaanbod in de sociale omgeving) en ontwikkeling, hebben die het volgen van onderwijs binnen een reguliere onderwijssetting moeilijk en soms onmogelijk maakt. Deze leerlingen vormen een risico op onderwijsleerachterstand en studievertraging. De combinatie van ondersteuningsvragen is van een complexiteit die voor een bepaalde tijd vraagt om aanbod en begeleiding in een gespecialiseerde leeromgeving.
Expertiseteam
Stichting Initia ziet het als haar missie goed en kansrijk onderwijs te bieden en voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn. Ter ondersteuning van de beleidsdoelen uit het strategisch plan is het Expertiseteam ingericht. Het Expertiseteam is als bovenschoolse voorziening binnen Stichting Initia verantwoordelijk voor de zorgtrajecten voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte (zware ondersteuning). Tevens begeleidt en adviseert zij de scholen op het gebied van leerlingenzorg op zowel school, groeps - en leerling niveau (basis-en lichte ondersteuning). Met deze taak draagt zij bij aan de optimale leerontwikkeling van iedere leerling en streeft ernaar om voor iedere leerling thuisnabij onderwijs mogelijk te maken.
Het Expertiseteam bestaat uit intern begeleiders, schoolpsycholoog, orthopedagogen, remedial teachers, coaches en onderwijsspecialisten. Het team staat onder leiding van een directeur passend onderwijs.

"Optimale begeleiding in zijn/haar proces"

Meer informatie?