Leerplichtwet en vakantieverlof

Het komt geregeld voor, dat ouders met hun leerplichtige kinderen een of twee dagen vóór het begin van de schoolvakantie willen vertrekken naar hun vakantiebestemming of wat later willen terugkomen. In de Leerplichtwet staat, dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken op alle dagen dat er les gegeven wordt. Uitzonderingen op deze regel zijn maar heel beperkt mogelijk. Verlof voor vakantie is eigenlijk maar om één reden mogelijk: als de ouders kunnen aantonen, dat zij door de specifieke aard van het beroep van de ouders (de hoofdkostwinner) binnen de schoolvakanties geen gezamenlijke gezinsvakantie van twee weken kunnen plannen. Een dergelijke aanvraag kan bij de directeur van de school worden ingediend en dient voorzien te zijn van een verklaring van de werkgever. Vakantieverlof moet tijdig (minimaal acht weken van tevoren) aangevraagd worden, het mag maximaal tien schooldagen bedragen en het mag niet vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Geen redenen voor verlof zijn:

  • Familiebezoek in het buitenland/in ander werelddeel, om welke reden dan ook;
  • Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
  • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen.
  • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
  • De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.

 

Op basis van gewichtige omstandigheden is het ook mogelijk om verlof te krijgen. Ook dit is maar beperkt mogelijk. Als u meent een goede reden voor verlof te hebben kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen. Op school zijn daarvoor aanvraagformulieren verkrijgbaar.

Wanneer de directeur geen toestemming voor verlof geeft en uw kind is niet op school op de dagen waarop u verlof heeft gevraagd, dan is de directeur verplicht dit als schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal dan een nader onderzoek instellen en eventueel een proces verbaal opmaken.

Wanneer kinderen kort voor het begin van een schoolvakantie ziek gemeld worden, kan, door de school of door de leerplichtambtenaar, een onderzoek ingesteld worden of het kind daadwerkelijk ziek is. Als uw kind vanwege ziekte op een ander adres verblijft dient u dit adres en het telefoonnummer bij de ziekmelding door te geven aan de school. Wanneer blijkt dat het kind niet ziek was maar dat het met de ouders op vakantie was, zal de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken.

Als u meer informatie wilt over vakantieverlof voor leerplichtige kinderen kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind of met de leerplichtambtenaar van de gemeente Dongen, mevrouw M. Ploegman-Jelsma. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0162-383233.