EXTRA ONDERSTEUNING
Heilig Hart

Vanaf het moment dat uw kind als vierjarige op onze school komt, wordt de voortgang van het leerproces nauwlettend gevolgd.

Layer 13

Dit doen we met behulp van ons digitale leerlingvolgsystemen CITO en Parnassys en waar het de sociaal-emotionele ontwikkeling betreft, met het programma ZIEN. Daarnaast wordt de ontwikkeling van uw kleuter gevolgd met het volgsysteem "Kijk". Alle leerlingen worden op deze manier gevolgd. Er wordt een programma gemaakt passend bij de zorg die de leerling nodig heeft. Dit staat beschreven in de groepsplannen. We werken op onze school bij de hoofdvakken standaard in drie groepen en we noemen dit aanpak 1, 2 en 3. De kinderen in aanpak 1 krijgen uitleg over de leerstof, instructie, die daarna vervolgd wordt met een verlengde instructie door de leerkracht. De kinderen in aanpak 2 gaan na de eerste instructie aan de slag met verwerken van de leerstof. De kinderen in aanpak 3 hebben weinig tot geen instructie meer nodig van de leerkracht en gaan al vlot aan de slag. Waar mogelijk wordt deze laatste groep kinderen een programma geboden, dat zorgt voor méér uitdaging dan de aangeboden reguliere leerstof.

Tweemaal per jaar wordt iedere groep in een groepsbespreking met de IB-er. De leerlingen en het aanbod van de leerstof blijven zo goed in beeld. Daar waar nodig is stellen we voor individuele leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op, met hierin zijn of haar eigen leertraject. Daarnaast kan de interne begeleider u vragen uw kind in het ondersteuningsteam te mogen bespreken. Dat gebeurt enkel met toestemming van de ouders. U kunt ook bij dat overleg over uw kind aanwezig zijn om mee te denken.  Alles wat er in het ondersteuningsteam besproken wordt is uiteraard vertrouwelijk. Samen met u proberen we uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.

Zorg door externen onder schooltijd

Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s)/verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor alle scholen behorend tot het bevoegd gezag, getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd". T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier in beginsel afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er door het ondersteuningsteam van de basisschool kan worden aangetoond, dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Als dit is aangetoond, dient er door de ouder(s)/verzorger(s) en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. Als dit allemaal goed is geregeld, kan de school alsnog toestemming geven.

"Optimale begeleiding in zijn/haar proces"

Meer informatie?