SCHOOLCONCEPT

Op basisschool Sint Agnes staan we voor Samen
De eerste pijler van Samen is samenzijn. Samenzijn geeft een gevoel van verbondenheid en een goed gevoel. Leerlingen, medewerkers en ouders willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Vieringen zoals Kerstmis en Carnaval, maar ook de start van bijvoorbeeld onze Agnes Topperweken doen wij samen.
De tweede pijler van Samen is samenspelen. Samenspelen is goed voor de sociale ontwikkeling. Leerlingen leren hoe ze met elkaar omgaan; een voorwaarde om samen te kunnen werken. Daarnaast werkt samenspelen verbindend, het geeft een fijn gevoel. In de onderbouw ligt de nadruk op het samenspelen. In de bovenbouw vindt een verschuiving plaats naar het samenwerken.
De derde pijler van Samen is samenwerken. Een open en constructieve samenwerking waarin ideeen, standpunten en expertises gedeeld worden, leidt tot betere (diverse) oplossingen. Kinderen leren hun standpunt beargumenteren en leren geven en nemen. Het geeft een voldaan gevoel als je samenwerkt. Op Sint Agnes zie je het samenwerken op verschillende manieren tot uiting komen, bijvoorbeeld door de inzet van coöperatieve werkvormen tijdens de lessen, door het samen verwerken van opdrachten op het leerplein en tijdens groepsactiviteiten van wereldoriëntatie.
Bij Samen is het belangrijk dat de kinderen zich houden aan de Agnesregels.

 

Op basisschool Sint Agnes staan we voor Sterk
Om sterk te staan in de maatschappij heb je naast kennis ook vaardigheden nodig.
We onderkennen daarbij twee ‘pijlers’ die de basis zijn om jezelf te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Op de Sint Agnes helpen we leerlingen zich deze vaardigheden eigen te maken.

De eerste pijler van Sterk is sociaal-emotioneel sterk staan.
Van cruciaal belang is een veilige leeromgeving waar aan drie basisbehoeftes wordt voldaan:
Relatie: anderen waarderen mij en willen met mij omgaan
Autonomie: ik kan het zelf, ik ben zelf verantwoordelijk, maar ik hoef het niet altijd alleen te doen
Competentie: ik geloof in mezelf en ik heb plezier in mijn eigen kunnen
Deze basisbehoeftes zijn terug te vinden in onze Agnesregels.

Op basisschool Sint Agnes is ‘Sociaal emotioneel leren’ een vak. Het zit niet alleen verweven in het dagelijks handelen van de leerlingen en de medewerkers maar wordt ook met behulp van een lesmethode aangeboden. We leren de kinderen ook door middel van ‘routines’ hoe ze zich moeten en kunnen gedragen in bepaalde ruimtes en in bepaalde situaties. We gebruiken daar PBS (Positive Behavior Support) voor.

Dat is geen kant-en-klare methode, maar een model dat rust op vijf basiselementen:
Schoolbreed gezamenlijk werken aan leren en gedrag
Preventie staat centraal: het zo veel mogelijk voorkomen van gedrags- en leerproblemen
Positieve insteek: het versterken van goed gedrag door het creëren van heldere verwachtingen
Planmatige en systematische aanpak op basis van de verkregen data
Partnerschap met ouders en ketensamenwerking (bijvoorbeeld met jeugdzorg)

De tweede pijler van Sterk is het leren van 21st century skills of ‘nieuwe vaardigheden’.
Daar worden de twaalf vaardigheden mee bedoeld die essentieel geacht worden om in de hedendaagse én de toekomstige samenleving ‘sterk’ te staan: wendbaarheid, kritisch denken, creatief denken, ondernemendheid, computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken, sociaal-en culturele vaardigheden en zelfregulering. Deze vaardigheden zitten o.a. verweven in onze methode van wereldoriëntatie waarbij natuur, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde niet als losse vakken worden aangeboden, maar geïntegreerd zijn.

 

Op basisschool Sint Agnes staan we voor Goed Onderwijs
Op basisschool Sint Agnes leveren we kwaliteit. Dit betekent dat de opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de leerling populatie en de potentie van de leerling verwacht mag worden.
Om dit te realiseren, staan naast het sociaal-emotionele aspect, de kernvakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen centraal. We zetten methodes in om te kunnen werken vanuit leerlijnen. We verkennen de komende jaren mogelijkheden om de methode los te laten en rechtstreeks te werken vanuit leerlijnen.
Op Sint Agnes sluiten we aan op de zone van de naaste ontwikkeling van de leerling. Niet ieder kind heeft hetzelfde nodig. Daarom clusteren we groepen leerlingen met bepaalde onderwijsbehoeften. Dit betekent dat de leerlingen bij de kernvakken werken in niveaus. De leerling krijgt tijdens deze vakken uitleg van de eigen of een andere leerkracht, in het eigen of een ander lokaal of hij/zij gaat zelfstandig aan het werk op bv. het leerplein.
Om te weten wat de onderwijsbehoefte is van een leerling, observeert, registreert en evalueert de leerkracht het onderwijsaanbod en het resultaat hiervan. We noemen dit cyclisch werken.
Goed onderwijs betekent voor ons ook dat leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces. Ze leren zelfstandig aan een taak werken en leren om te gaan met uitgestelde aandacht.
Goed onderwijs is gebaat bij samenwerking tussen ouders en school. Deze samenwerking is gericht op educatief partnerschap. Dit wil zeggen dat ouders en school zich gezamenlijk inspannen met als doel de optimale ontwikkeling van het kind.